تلفن تماس:  88310976

شنبه تا 5شنبه   ساعت: 9 صبح الی 5 بعد ازظهر

سررسید1397, سررسید 97,سالنامه 1397,سالنامه 97

سررسید وزیری مدل تذهیب

سالنامه 97 وزیری مدل تذهیب
601

سررسید 1397 وزیری مدل تذهیب

عدم موجودی

جلد ترمو داغکوب شده █ روز شمار پنجشنبه جمعه با هم █ کاغذ سفید 70 گرم █ صحافی دوخت █ چاپ 2 رنگ

سررسید وزیری مدل هخامنش

سالنامه 97 وزیری مدل هخامنش
04

سررسید 1397 وزیری مدل هخامنش

عدم موجودی

جلد سلفونی طرح هخامنش █ روز شمار پنجشنبه جمعه با هم █ کاغذ سفید 70 گرم █ صحافی دوخت █ چاپ 2 رنگ

سررسید وزیری طرح کلیدی

سالنامه 97 وزیری طرح کلیدی
610

سررسید 1397 وزیری طرح کلیدی

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس با یــراق نـگـه دارنـده █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل: ترنج

سالنامه 97 وزیری مدل: ترنج
605

سررسید1397 وزیری مدل: ترنج

عدم موجودی

جلد تـرمـو نفیس با یــراق و کــش █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کـاغـذ کـرم 70 گرم █ صحـافـی دوخــت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید ارگانیزر وزیری 711

سالنامه 97 ارگانیزر مدل 711
711

سررسید 1397 ارگانیزر مدل 711

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ دارای ماشین حساب █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر قطع وزیری مدل 704

سالنامه 97 ارگانیزر قطع وزیری مدل 704
704

سررسید1397 ارگانیزر قطع وزیری مدل 704

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر مدل 712

سررسید ارگانیزرمدل 712
712

سررسید ارگانیزر مدل712

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ دارای ماشین حساب █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر مدل 715

سالنامه97 ارگانیزر مدل 715
715

سررسید1397 ارگانیزر مدل 715

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر مدل 708

سالنامه97 ارگانیزر زیپ دار اروپای مدل 708
708

سررسید1397 ارگانیزر زیپ دار اروپای مدل 708

عدم موجودی

ارگانیزر پالتویی █ کاغذ کرم █ سالنامه پالتویی █ با جعبه هاردباکس

سررسید وزیری مدل بندی

سالنامه97 وزیری مدل بندی
606

سررسید1397 وزیری مدل بندی

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس بند دار █ قطع وزیری █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل بنددار قفلی

سالنامه97 وزیری مدل بنددار قفلی
608

سررسید1397 وزیری مدل بنددار قفلی

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس بنددار قفلی █ قطع وزیری █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل اسلیمی

سالنامه97 وزیری مدل اسلیمی
615

سررسید1397 وزیری مدل اسلیمی

عدم موجودی

جـلد ترمــونفیس █ قطـع وزیـری █ روزشمار جمعه جدا █ کاغذ کرم 70 گـرم █ صحافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید رقعی مدل دستیار مهندسی کشدار

سالنامه 97 رقعی دستیار مهندسی کشدار
604

سررسید 1397 رقعی مدل دستیار مهندسی کشدار

عدم موجودی

جلد ترمو بـا کـش نگه دارنده █ تقویم هفتگی و یاداشت و اطلاعـات مهنـدسـی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید جلد نرم اروپایی مدل 616

سالنامه 97 جلد نرم اروپایی مدل 616
616

سررسید1397 جلد نرم اروپایی مدل 616

عدم موجودی

جلد نرم بـا کـش نگه دارنده قطع رقعی █ روز شمار پنجشنبه جعمه با هم دارای اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید دستیار مهندسی مدل دکمه دار

سالنامه97 دست یار مهندسی مدل دکمه دار
6133

سررسید1397 دست یار مهندسی مدل دکمه دار

عدم موجودی

سررسید اروپایی جلد ترمو دارای جای مدارک قطع رقعی █ روز شمار پنجشنبه جعمه با هم دارای اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید دستیار مهندسی مدل دکمه دار

سالنامه97 دست یار مهندسی مدل دکمه دار
613

سررسید1397 دست یار مهندسی مدل دکمه دار

عدم موجودی

سررسید اروپایی جلد ترمو بند دار دارای جای مدارک قطع رقعی █ تقویم هفتگی دارای یاداشت و اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی سیمی █ چـاپ 2 رنگ

سررسید وزیری مدل پوست ماری

سررسید وزیری مدل پوست ماری
01

سررسید وزیری مدل پوست ماری

عدم موجودی

وزیری پنجشنبه جمعه با هم

سررسید وزیری مدل کلاسیک

سالنامه97 وزیری مدل کلاسیک
102

سررسید1397 وزیری مدل اسلیمی

عدم موجودی

جـلد سلفونی طـرح کلاسیک █ روز شمـار پنجشنبه جمعه با هم █ کاغذ سفید 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چاپ 2 رنگ

سررسید رقعی اروپایی روزشمار

سالنامه 97 اروپایی روز شمار
603

سررسید 1397 اروپایی روز شمار

عدم موجودی

جلد ترمو با کش نگه دارنده █ روزشمار پنجشنبه جمعه یکی اطلاعـت مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحافی دوخت █ چاپ 2 رنگ

سررسید وزیری بند دار قفلی

سالنامه 97 وزیری بند دار قفلی
608

سررسید 1397 وزیری بند دار قفلی

عدم موجودی

جـلـد ترمـونفیس بـنـد دار قـفـلـی █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کـاغـذ کـرم 70 گـرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید ارگانیزر 703

سررسید ارگانیزر کد: 703
703

سرسید ارگانیزر مدا 703

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ دارای ماشین حساب █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر زیپ دار اروپایی مدل 701

سالنامه97 ارگانیزر زیپ دار اروپایی مدل 701
701

سررسید 1397 ارگانیزر زیپ دار اروپایی مدل 701

عدم موجودی

زیپ دار قطع اروپایی █ دارای ماشین حساب █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر مدل 705

سالنامه 97 ارگانیزر مدل 705
705

سررسید1397 ارگانیزر مدل 705

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر مدل 713

سالنامه97 ارگانیزر مدل 713
713

سررسید1397 ارگانیزر مدل 713

عدم موجودی

ارگانیزر قطع وزیری █ دارای ماشین حساب █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید ارگانیزر زیپ دار اروپایی مدل 706

سالنامه97 ارگانیزر زیپ دار اروپایی کد 706
706

سررسید1397 ارگانیزر زیپ دار اروپایی کد 706

عدم موجودی

ارگانیزر زیپ دار قطع اروپایی █ کاغذ کرم █ روزشمار پنجشنبه جمعه با هم █ با جعبه هاردباکس

سررسید وزیری مدل نعلی

سالنامه97 وزیری مدل نعلی
607

سررسید1397 وزیری مدل نعلی

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس با یــراق تزئینی █ قطع وزیری █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل یراق دار

سالنامه97 وزیری مدل یراق دار
609

سررسید1397 وزیری مدل یراق دار

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس با یــراق نگه دارنده █ قطع وزیری █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل افق

سالنامه97 وزیری مدل افق
619

سررسید1397 وزیری مدل افق

عدم موجودی

جلد ترمـونفیس █ قطع وزیری █ روزشمـار جمـعـه جـدا █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافـی دوخـت █ چـاپ 2 رنـگ

سررسید وزیری مدل لچک

سالنامه97 وزیری مدل لچک
602

سررسید1397 وزیری مدل لچک

عدم موجودی

جلد تـرمـو داغکوب شده █ روز شمـار پنجشنبه جمـعـه بـا هم █ کاغذ سفید 70 گرم █ صحـافی دوخـت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید اروپایی مدل هلدر دار

سالنامه 97 اروپایی مدل هلدر دار
620

سررسید1397 اروپایی مدل هلدر دار

عدم موجودی

جلد ترمو با جای موبایل و خودکار قطع رقعی █ روز شمار پنجشنبه جعمه با هم دارای اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید اروپایی مدل روز شمار

سالنامه 97 اروپایی مدل روزشمار
6122

سررسید1397 اروپایی مدل روزشمار

عدم موجودی

سررسید اروپایی جلد نرم ترکیبی 2رنگ قطع رقعی █ روز شمار پنجشنبه جعمه با هم دارای اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید دستیار مهندسی مدل 612

سالنامه97 دست یار مهندسی مدل 612
612

سررسید1397 دست یار مهندسی مدل 612

عدم موجودی

سررسید اروپایی جلد نرم ترکیبی 2رنگ قطع رقعی █ تقویم هفتگی دارای یاداشت و اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

سررسید دستیار مهندسی طرح خودکار

سالنامه97 دست یار مهندسی طرح خودکار
621

سررسید1397 دست یار مهندسی طرح خودکار

عدم موجودی

سررسید اروپایی جلد ترمو طرح خودکار █ تقویم هفتگی دارای یاداشت و اطلاعات مهندسی █ کاغذ کرم 70 گرم █ صحـافی دوخت █ چـاپ 2 رنگ

 

تهران، خیابان مطهری، بعد از سلیمان خاطر


پلاک 146، طبقه 2 ،واحد 4

 

                   شنبه تا 5شنبه

ساعت: 9 صبح الی 5 بعد ازظهر

 تلفن:  6 7 9 0 1 3 8 8

 همراه : 09124318241

تلفکس: 4 9 7 1 1  3 8 8

samir.avd.ir@gmail.com